Skip to content

Other Visas

วีซ่าเจ้าของธุรกิจ

วีซ่าเจ้าของธุรกิจ เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีธุรกิจ และบริหารอยู่ในออสเตรเลีย วีซ่านี้มีสองขั้น ขั้นชั่วคร่าวและถาวร ซึ่งผู้ที่ถือวีซ่าสามารถที่จะเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียได้ในระยะเวลา 5 ปี

วีซ่าBusiness Innovation and Investment (ขั้นชั่วคราว) (ชั่วคราว) เป็นขั้นแรกของโปรเกรมของวีซ่าเจ้าของธุรกิจ ผู้สมัครต้องยื่นแสดงความสนใจ Expression of Interest (EOI) ผ่าน SkillSelect และต้องถูกเลือก จากรัฐก่อนที่จะยื่นขอวีซ่านี้ได้

วีซ่าเจ้าของธุรกิจ มี 4 สาย ดังนี้:

  • Business Innovation stream: วีซ่าตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะทางธุรกิจ และต้องการจะก่อตั้งธุรกิจ พัฒนา และบริหารธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ หรือว่า ธุรกิจที่มีกิจการในออสเตรเลียอยู่แล้ว
  • Investor stream (สายผู้ลงทุน): สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนอย่างน้อย AUD $1.5 ล้าน ในรัฐออสเตรเลีย และ คงไว้ซึ่งธุรกิจ และการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย
  • Significant Investor stream (สายผู้ลงทุนรายใหญ่): สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนอย่างน้อย AUD $5 ล้าน ในรัฐออสเตรเลียและ คงไว้ซึ่งธุรกิจ และการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย
  • Premium Investor Stream (สายผู้ลงทุนพรีเมี่ยม): สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนอย่างน้อย AUD $15 ลาน ในรัฐออสเตรเลียและ คงไว้ซึ่งธุรกิจ และการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย

วีซ่า Business Innovation and Investment (ขั้นถาวร) เป็นขั้นที่สองของโปรเกรมของวีซ่าเจ้าของธุรกิจ ผู้สมัครจะสามารถยื่นขอวีซ่านี้ได้หลังจากถือวีซ่าขั้นแรกและทำตามเงื่อนไขวีซ่าขั้นชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว

บริดจิ้งวีซ่า

บริดจิ้งวีซ่า เอ
Bridging visa A (BVA) เป็น วีซ่าชั่วคราวที่อนุญาติให้ผู้ยื่นขอวีซ่าอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่ substantive วีซ่าตัวปัจจุบันหมดอายุ และใบสมัคร substantive วีซ่าอีกตัวกำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการ ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าสามารถที่จะได้รับวีซ่าตัวนี้ ถ้ายื่นขอ substantiveวีซ่าตัวใหม่ในประเทศออสเตรเลียในขณะที่กำลังถือวีซ่า substantive อีกตัวหนึ่งอยู่ BVA ไม่อนุญาติให้ผู้ยื่นขอวีซ่ากลับมาในประเทศออสเตรเลีย ถ้าออกจากประเทศไปแล้ว

บริดจิ้งวีซ่า บี
Bridging visa B (BVB) เป็น วีซ่าชั่วคราวที่อนุญาติให้ผู้ยื่นขอวีซ่า เข้า หรือ ออกนอกประเทศในช่วงที่ใบสมัคร substantive วีซ่านั้นกำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการ หากผู้ยื่นขอวีซ่ากลับมาในประเทศออสเตรเลียตามข้อเงื่อนไขของเวลาการเดินทาง ก็จะสามารถอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลียในช่วงที่ substantive วีซ่ากำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการ ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าสามารถที่จะถือ substantive วีซ่า และ BVB ได้ในเวลาเดียวกัน

บริดจิ้งวีซ่า ซี
Bridging visa C (BVC) เป็น วีซ่าชั่วคราวที่อนุญาติให้ที่ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าอยู่ในประเทศออสเตรเลียในช่วงที่ใบสมัคร substantiveวีซ่านั้นกำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการ ผู้ยื่นขอสามารถยื่นขอ BVC ได้ถ้ายื่นในออสเตรเลีย โดยที่ผู้ที่ยื่นขอวีซ่ายังไม่มี substantive วีซ่าอยู่ก่อนหน้านั้น BVC ไม่อนุญาติให้ผู้ยื่นขอวีซ่ากลับมาในประเทศออสเตรเลีย ถ้าออกจากประเทศไปแล้ว

บริดจิ้งวีซ่า ดี
Bridging visa D (BVD) เป็น วีซ่าชั่วคราว ถ้า substantive วีซ่านั้นสิ้นสุดลง วีซ่าตัวนี้อนุญาติผู้ถืออยู่ในประเทศออสเตรเลียโดยถูกต้องตามกฏหมายชั่วคราว จนกระทั่งผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถที่จะยื่นใบสมัคร substantive วีซ่า หรือเตรียมตัวออกจากประเทศออสเตรเลีย หรือได้รับวีซ่า Bridging Visa E (BVE). BVD ไม่อนุญาติให้ทำงาน หรือ กลับมาในประเทศออสเตรเลีย ถ้าออกจากประเทศไปแล้ว

บริดจิ้งวีซ่า อี
Bridging visa E (BVE) เป็นวีซ่าชั่วคราว ถ้าวีซ่าหลักนั้นสิ้นสุดลง วีซ่าตัวนี้อนุญาติให้อยู่ในประเทศออสเตรเลียโดยถูกต้องตามกฏหมาย ในขณะที่ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าจัดการธุระต่างๆก่อนที่จะออกจากประเทศ และกำลังรอการตัดสินของอิมมิเกรชัน BVE ไม่อนุญาติให้กลับมาในประเทศออสเตรเลีย ถ้าออกจากประเทศไปแล้ว

วีซ่าผู้ลี้ภัยและวีซ่ามนุษยธรรม

วีซ่าผู้ลี้ภัย (Refugee Visa)
วีซ่านี้เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ถูกข่มเหงในประเทศที่ตนเองอยู่ และต้องการหาที่ตั้งถิ่นฐาน โดยส่วนใหญ่ของผู้ที่สมัครและจัดว่าอยู่ในวีซ่ากลุ่มนี้จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้โดย United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) และอ้างอิงให้กับรัฐบาลออสเตรเลียโดย UNHCR

วีซ่ามนุษยธรรมพิเศษในประเทศ (In-country Special Humanitarian Programme) วีซ่านี้ให้การตั้งถิ่นฐานใหม่สำหรับผู้ที่ถูกข่มขี่ข่มเหงในประเทศของตน หรือผู้ที่ไม่สามารถออกจากประเทศเพื่อหาที่ลี้ภัยได้

วีซ่ามนุษยธรรมพิเศษของโลก (Global Special Humanitarian Programme) The Special Humanitarian Programme (SHP) วีซ่านี้ เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ลี้ภัย แต่ว่าถูกกีดกัน และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงในประเทศบ้านเกิด ผู้ที่จะถูกจัดอยู่ในวีซ่านี้ต้องถูกเสนอให้เข้ามาในประเทศโดยผู้ที่ถือสัญชาติออสเตรเลีย หรือว่าผู้ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไปที่ถือวีซ่าถาวรของออสเตรเลีย หรือโดยผู้ที่ถือสัญชาตินิวซีแลนด์ หรือองค์กรที่มีกิจการอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

วีซ่ากู้ภัยฉุกเฉิน (Emergency Rescue Visa) วีซ่านี้เร่งการดำเนินการจัดเตรียมสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ผู้ลี้ภัย หรือว่าชีวิต ความมีสิทธิเสรีภาพของผู้นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างฉุกเฉิน วีซ่านี้มีไว้สำหรับผู้ที่ถูกข่มเหงในประเทศบ้านเกิด และได้ถูกประเมินว่าสถานการณ์ความล่าช้าในกระบวนการปกติ อาจทำให้ชีวิตและสิทธิเสรีภาพของคนผู้นั้นตกอยู่ในอันตราย

วีซ่าผู้หญิงที่ตกอยู่ในความเสี่ยง (Woman at Risk Visa) วีซ่านี้เป็นวีซ่าสำหรับผู้หญิง และผู้ติดตาม ที่ถูกข่มขี่ข่มเหง หรือที่ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) เล็งเห็นว่าน่าเป็นห่วง เนื่องด้วยเป็นผู้หญิงที่อยู่นอกประเทศ โดยไม่มีความคุ้มครองของเครือญาติผู้เป็นผู้ชาย และอาจตกอยู่ในอันตรายของการเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดหรือ การทารุณกรรมอย่างร้ายแรงเนื่องด้วยเพศของตน โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับวีซ่านี้จะถูกประเมิน ชี้ตัว และอ้างอิงให้กับรัฐบาลออสเตรเลียโดย UNHR