Skip to content

วีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 วีซ่านักเรียนจะครอบคลุมไปถึงนักเรียนต่างชาติที่ลงเรียนหลักสูตรดังนี้:
 • ภาษาอังกฤษELICOS
 • โรงเรียน
 • สายอาชีพ (Vocational or VET)
 • การศึกษาระดับสูง
 • ปริญญาโทร และปริญญาเอก
อาจจะต้องใช้หลักฐานความสามารถการเงินและทักษะภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับสัญชาติและสถาบันของนักเรียน

วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน

วีซ่าผู้ปกครองนักเรียนอนุญาติให้ผู้ปกครองของนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนและมีอายุต่ำว่า 18 ปี (ในเคสทั่วไป) สามารถมาอยู่อาศัยกับนักเรียนได้
ผู้ปกครองต้อง
 • เป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือเป็นพ่อแม่ หรือเป็นญาติที่ได้รับการอนุญาติ
 • อายุมากกว่า 21 ปี
 • สามารถให้ที่อยู่อาศัย การเลี้ยงดู และความช่วยเหลือนักเรียนได้
 • ถึงกฎเกณฑ์การอยู่อาศัยอย่างชั่วคราว การเงิน สุขภาพ และความประพฤติ

วีซ่าฝึกงานและวิจัย

วีซ่าฝึกงานและวิจัยนั้นมีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาในประเทศออสเตรเลียชั่วคราวเพื่อมารับการฝึกงานอาชีพผู้สังเกตการณ์ หรือผู้ร่วมทำงานวิจัยโดยมาเยี่ยมเยือนทางด้านวิชาการ หรือ เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ
วีซ่านี้มี 3 สายด้วยกัน ดังนี้
 1. Occupational Trainee stream (สายการฝึกงานสายอาชีพ): สำหรับผู้ที่ต้องการการฝึกงานในสายอาชีพในสถานที่ทำงานจริง เพื่อยกระดับทักษะในสายอาชีพ ในสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษา หรือในสาขาที่ถนัด
 2. Professional Development stream (สายการพัฒนาวิชาชีพ): สำหรับผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาล ที่ถูกรับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพนี้ จะต้องจัดเตรียมโดยนายจ้างที่อยู่นอกประเทศออสเตรเลีย และโดยปกติ วีซ่าจะมีอายุ 18 เดือน
 3. Research Stream (สายการวิจัย): สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการที่ถูกเชิญมาเยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลีย เพื่อสังเกตุการณ์ หรือเข้าร่วมโครงการงานวิจัยของประเทศออสเตรเลียที่สถาบันวิจัย